zarejestrowanych lobbystów zawodowych

osób wykonujących zawodową działalność lobbingową w Parlamencie

kontaktów lobbingowych

polskich lobbystów w Unii Europejskiej

Aktualności.

Ustawa o (braku) jawności życia publicznego, czyli o nadchodzącej kontroli obywateli i nieprzejrzystości lobbingu

Zagraniczny koncern, prowadzący na terenie Polski sieć hipermarketów, po serii spotkań z przedstawicielami Ministrów Rozwoju, Finansów oraz Pracy, opracował projekt nowej ustawy o swobodzie działalności handlowej. W projekcie tym zawarte zostały m.in. zapisy drastycznie zmniejszające obciążenia podatkowe zagranicznych sieci handlowych względem polskich przedsiębiorców oraz propozycje ograniczenia praw pracowniczych dla pracowników hipermarketów. Projekt trafił pod obrady Sejmu jako projekt poselski, w trakcie których swój sprzeciw wobec zawartych w nim propozycji wyraziły m.in. stowarzyszenia przedsiębiorców, związki zawodowe oraz organizacje pozarządowe. W związku z tym, że szef największego związku zawodowego w Polsce, zgłaszając swoje zainteresowanie pracami nad projektem ustawy, zapomniał wymienić wśród źródeł finansowania związku darowizny w kwocie 5000 zł od jednej z fundacji, którą otrzymał miesiąc 3 tygodnie wcześniej, został zatrzymany i tymczasowy aresztowany. Ten sam los spotkał jednego z działaczy ruchu „Pracownik też człowiek”, który w swoim zgłoszeniu przeoczył, że 1,5 roku wcześniej otrzymał kilkadziesiąt złotych wynagrodzenia od jednego z czasopism za artykuł na temat łamania praw człowieka pracowników w Bangladeszu. Grozi im 8 lat pozbawienia wolności. Stanowiska wielu osób i organizacji zostały przez Sejm zignorowane z uwagi na niedołączenie do uwag wykazu źródeł dochodów. Ustawa weszła w życie w dniu ogłoszenia po 10 dniach skierowaniu do Sejmu. Nie ujawniono kto był jej autorem, kto, kiedy i w jakim celu spotykał się z przedstawicielami ministrów, ani samego faktu odbycia spotkań. Czy taka sytuacja jest możliwa w Polsce?

Czytaj więcej »

06

Lis

Kluczowe pytania.

Lobbing to zgodne z prawem wywieranie wpływu na przedstawicieli władzy. Lobbing może przybierać zarówno postać bezpośrednią (jak np. spotkania z ministrami czy posłami) czy też pośrednią (jak np. kampania medialna). Szeroko rozumianą działalność lobbingową mogą prowadzić zarówno przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe czy nawet zwykli obywatele. W jego ramach osoby chcące wpłynąć na przedstawicieli władzy dostarczają im argumentów i informacji, które mają służyć przekonaniu ich do określonego punktu widzenia.Lobbing pełni pozytywną funkcję w systemie demokratycznym, dopóki jest przejrzysty, poddany odpowiedniej kontroli i dostępny dla wszystkich. Gdy elementów tych brakuje na obrzeżach działalności lobbingowej mogą rodzić się patologie, wliczając w to choćby konflikt interesów, a nawet korupcję.Zajrzyj do działu "Prawo i rekomendacje", żeby dowiedzieć się jak definiowany jest lobbing w Polsce i za granicą.
Lobbysta to osoba lub inny podmiot, wykonujący działalność lobbingową, czyli próbujący przekonać organy władzy do podjęcia działań w odpowiednim kierunku (np. uchwalenia nowej ustawy, wydania rozporządzenia czy decyzji administracyjnej). Za lobbystę może być uważany zarówno profesjonalista działający za wynagrodzeniem na rzecz osoby trzeciej, jak i pracownik firmy lobbujący na jej rzecz, przedsiębiorca występujący we własnym imieniu czy też przedstawiciel organizacji pozarządowej, który działa w interesie publicznym. Żeby dowiedzieć się jak definiuje lobbystę polski ustawodawca, a kto jest za niego uważany w innych krajach, zajrzyj do odpowiedniego działu.
Ślad legislacyjny (ang. legislative footprint) to informacja o tym jak powstawała dana regulacja prawna czy decyzja i kto - poza politykami i urzędnikami - miał na nią wpływ. W informacji takiej powinny znaleźć się m.in. dokumenty przygotowane przez lobbystów, informacje o ich spotkaniach z urzędnikami i politykami, dane na które konkretnie zapisy prawne mieli wpływ czy też w czyim imieniu działali. Ślad legislacyjny powinien stanowić załącznik np. do projektu ustawy, a jednocześnie być integralną częścią rejestru lobbingowego.
Rejestr lobbingowy to baza danych obejmujące wszelkie informacje na temat działalności lobbingowej. Powinna zawierać dane identyfikacyjne poszczególnych lobbystów, informacje o ich działalności, spotkaniach, czy przygotowanych dla władz dokumentach. Powinny w nim być również zawarte informacje o klientach lobbysty, a także dane finansowe dotyczące jego działalności. Rejestr powinien integrować - w jednej przeszukiwalnej bazie - wszystkie oficjalnie publikowane źródła informacji o lobbingu. Gdzie istnieją rejestry i jaki mają zakres? Zajrzyj do działu "Prawo i rekomendacje".
Drzwi obrotowe (ang. revolving door) to zjawisko, w którym po pierwsze byli politycy przechodzą do świata wielkiego biznesu, w którym zostają np. lobbystami; a po drugie - byli lobbyści wchodzą w świat polityki. Roszady te mogą prowadzić do konfliktu interesów i szkód dla społeczeństwa. Z tego względu często wprowadza się karencję (ang. cooling-off period) dla byłych polityków, w czasie której nie mogą oni podejmować określonej działalności, w tym pracować jako lobbysta.

O lobbingu.

Lobbing jest istotnym elementem procesu demokratycznego. Pozwala lub ułatwia obywatelom i organizacjom przedstawianie swoich poglądów na temat polityki publicznej oraz usług publicznych politykom i urzędnikom państwowym.

owlimg

Standards Commission

Przewodnik do irlandzkiej ustawy o regulacji lobbingu

Lobbyści mogą zwrócić uwagę instytucji Unii Europejskiej na ważne kwestie.

owlimg

Komisja Europejska

Niejawność polityki powoduje złą politykę, jawność nie daje gwarancji, ale podnosi poprzeczkę.

owlimg

Kazimierz Michał Ujazdowski

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Lobbing to legalne sposoby wywierania wpływu na władze publiczne przez przedstawicieli różnych grup interesu, w szczególności przedstawicieli biznesu, prywatnych firm.

owlimg

CBOS

Konflikty interesów i lobbing – dylematy polityków

Lobbing jest pełnoprawnym elementem systemu demokratycznego, niezależnie od tego, czy jest on prowadzony przez poszczególnych obywateli lub przedsiębiorstwa, organizacje społeczeństwa obywatelskiego czy inne grupy interesów […]

owlimg

Komisja Europejska

Lobbing jest bezpośrednią lub pośrednią komunikacja ustną, jak i pisemną, z funkcjonariuszem publicznym, która ma celu wywarcie wpływu na ustawodawstwo, politykę lub decyzje administracyjne.

owlimg

OECD

Lobbyists, government and public trust: Promoting integrity by self-regulation

Nieprzejrzysty i jednostronny lobbing stanowi istotne zagrożenie dla kształtowania polityki i dla interesu publicznego.

owlimg

Sven Giegold

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Lobbing jest globalnym biznesem wartym wiele miliardów dolarów, w którym zatrudniona jest znaczna liczba osób.

owlimg

OECD

Transparency and integrity in lobbying

Lobbing jest legalną i cenną działalnością. Rzeczywistość jest taka, że im więcej głosów, które informują rząd i Parlament […], tym bardziej są oni przygotowani do stanowienia prawa, opracowywania nowej polityki czy do wnikliwej analizy problemu.

owlimg

Parlament Szkocki

1st Report, 2015 (Session 4), Proposal for a register of lobbying activity