Każdy organ władzy publicznej, biorący udział w procesie stanowienia prawa, ma obowiązek – do końca lutego każdego roku – opracować i udostępnić w Biuletynie Informacji Publicznej informację o działaniach podejmowanych wobec tego organu w roku poprzednim przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową (por. art 18 ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa).

Zawarte w Rejestrze Organów dane pochodzą przede wszystkim z tych informacji. Trzeba jednak zaznaczyć, że szereg organów nie wypełnia opisanego wyżej obowiązku, o czym informowaliśmy np. tutaj oraz tutaj. Z tego względu część danych zostało pozyskanych w trybie dostępu do informacji publicznej. Części danych – jak chociażby dotyczących działalności lobbingowej w Kancelarii Prezydenta czy w niektórych latach w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – organy odmówiły udostępnienia. Jednocześnie wciąż zbierane są dane archiwalne dotyczące przede wszystkim ministerstw, które uległy przekształceniom organizacyjnym pod koniec 2015 r. (np. Ministerstwo Gospodarki czy Pracy).

Rejestr organów został podzielony na trzy części:

  1. pierwsza – zatytułowana Sprawozdania roczne – zawiera dane ze wspomnianych informacji, publikowanych przez organy; ujęte w niej kontakty lobbingowe, dotyczące co do zasady lobbystów zawodowych, obejmują zarówno spotkania, przesłane opinie i inne dokumenty, a także inne formy kontaktów wspomniane w informacjach, chyba że wskazano inaczej (zob. np. Sejm);
  2. druga – Zgłoszenia lobbystów – zawiera upublicznione przez poszczególne organy (na podstawie art. 7 ustawy lobbingowej) zgłoszenia lobbystów zawodowych; podkreślić trzeba, że obowiązek ten jest bardzo rzadko przez organy wypełniany; jednocześnie w wypadku kilku organów – jak choćby Ministerstwa Finansów i Sprawiedliwości – dane są cały czas opracowywane;
  3. trzecia – Dokumenty przesłane przez lobbystów – zawiera wszelkie dokumenty, jak np. analizy, opinie prawne itp., przesłane przez lobbystów zawodowych organom i przez nie udostępnione w BIP; baza ta będzie sukcesywnie powiększana o informacje zdobyte w trybie dostępu do informacji publicznej.

Rejestr organów zawiera obecnie informacje dotyczące 29 organów, aktualne na dzień 25 listopada 2016 r.