Rejestr sejmowy – aktualny zawiera aktualną (na dzień 16 marca 2017 r.) listę osób, które posiadają okresową kartę wstępu do budynków Sejmu i Senatu dla osób wykonujących zawodową działalność lobbingową lub osób uprawnionych do reprezentowania takich podmiotów. Zawarte w nim dane opierają się na Wykazie osób wykonujących zawodową działalność lobbingową w SejmieRejestr sejmowy – aktualny obejmuje obecnie 17 osób.

W tabeli Aktywność zawarto informacje o nr podmiotu wykonującego zawodową działalność lobbingową z rejestru MSWiA (Rejestr lobbystów), datach ważności poszczególnych przepustek do Parlamentu, nazwie klienta, na rzecz którego była świadczona działalność lobbingowa, a także o przedmiocie lobbingu.